top of page
Open Laptop

เสริมสร้าง

ขีดความสามารถ

ขององค์กร

ด้วยการบริหารคนแบบบูรณาการ

Human Resources Consulting

ภาษาไทย: Welcome

เกี่ยวกับเรา

บริษัท  ทรัสเต็ด รีฟอร์ม จำกัด เดิมให้บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารคนกับองค์กร ในนาม ดร.ชัชวลิต สรวารี และ คณะบุคคลชัชวลิต มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมุ่งให้บริการแก่องค์การมหาชน และ รัฐวิสาหกิจ เป็นสำคัญ อาทิเช่น สำนักงาน กสทช. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  บริษัทในเครือ ปตท.

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฯลฯ รวมทั้งองค์กรเอกชนชั้นนำ อาทิเช่น ดีสโตน อิชิตันกรุ๊ป ไทยโคโคนัท น้ำตาลมิตรผล น้ำตาลกลุ่มอุตสาหกรรมโคราช น้ำตาลกลุ่มไทยรุ่งเรือง ทรูวิชั่นส์ (เดิม ยูบีซี) บีอีซีเทโร

ทีทีแอนด์ที นิคเคสยามอลูมิเนียม เชฟรอน เป็นต้น


ในปี พ.ศ. 2556 ดร.ชัชวลิต สรวารี ได้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ทรัสเต็ด รีฟอร์ม จำกัด และได้เปลี่ยนจากการให้บริการในนามของ ดร.ชัชวลิต สรวารี ที่ได้เคยขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาอิสระกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง และ ในนามของคณะบุคคลชัชวลิต มาเป็นในนามบริษัทฯ และต่อจากนั้นได้ขึ้นทะเบียนบริษัทที่ปรึกษากับ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย ในปี พ.ศ. 2563 


บริษัท ทรัสเต็ด รีฟอร์ม จำกัด ให้บริการที่ปรึกษาเพื่อช่วยลูกค้าเสริมสร้างขีดความสามารถของคนกับองค์กร โดยการบูรณาการองค์ประกอบ 3 ส่วนได้แก่

  1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร (Organization Effectiveness) ด้วยกรอบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์

  2. การขับเคลื่อนบุคลากร (Employee Engagement) ด้วยกรอบการบริหารทรัพยากรบุคคล และ

  3. การพัฒนาผู้นำและการบริหารจัดการคนกับองค์กร (Leadership/Management Development) ด้วยกรอบของความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) และ พฤติกรรมองค์กร (Organization Behaviors)

ภาษาไทย: Text

บริการที่ปรึกษาการพัฒนาคนกับองค์กร

เราช่วยปรับปรุงและเชื่อมโยงองค์ประกอบ 3 ส่วน ของการขับเคลื่อนทรัพยากร
เพื่อดึงผลสัมฤทธิ์สูงสุดจากคน ด้วยวิธีการที่จะทำให้คนเปลี่ยนแปลง ความเชื่อ แนวคิด และ พฤติกรรม

ส่วนประสิทธิภาพองค์กร

Organization%20Effectiveness%20Thai_edited.jpg

องค์กรสามารถตอบสนอง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ ซึ่งประกอบด้วยอุดมการณ์และเหตุผลที่องค์กรเกิดขึ้นมา ต่อด้วยวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สนับสนุนการได้มาซึ่งวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ โครงสร้างองค์กรและงาน และกระบวนการทำงาน เป็นส่วนเดียวกันในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหนึ่งมีผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยกัน

ส่วนขับเคลื่อนบุคลากร

Employee%20Engagement%20Thai_edited.jpg

ผู้บริหารสามารถปรับแต่ง
ความเชื่อ แนวคิด
และพฤติกรรมของคน
ไปสู่สิ่งที่พึงประสงค์

คนแต่ละคนมีกฏแห่งความสำเร็จในการทำงานของตนเอง ทำให้ในหลายกรณีไม่รู้ตัวว่า ตนเองไม่รู้อะไรบ้าง ที่มีความจำเป็นต้องนำมาใช้ในการทำงาน แก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ คนมักยึดติดกับการใช้วิธีการเดิมๆ มาแก้ปัญหาเดิม หรือในกระบวนการนวัตกรรม ดังนี้ การปรับเปลี่ยนความเชื่อ แนวคิด ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรเชิงบูรณาการที่หวังผลในรูปของการปฏิรูปมากกว่าการทำสิ่งเดิมให้ดีขึ้น

ภาษาไทย: Services

ส่วนพัฒนาการบริหาร
และภาวะผู้นำ

องค์กรมีระบบการสรรหา พัฒนา เก็บรักษา และแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้นำ

มีกระบวนการบริหาร และมุ่งหยิบยื่น

เครื่องมือที่ถูกต้องให้แก่ผู้นำแต่ละคน

ผู้นำที่ถูกต้อง หมายถึงผู้นำที่ต้องมีแรงขับภายใน มีค่านิยมส่วนบุคคล สไตลการบริหาร สไตลการเรียนรู้และตัดสินใจ ความฉลาดทางอารมณ์ และสมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งผู้นำต้องสามารถสร้างบรรยากาศการทำงาน ซึ่งก็คืออารมณ์ความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชาในมิติต่างๆ ให้เป็นแบบที่องค์กรต้องการด้วย องค์กรต้องสามารถหยิบยื่นเครื่องมือที่ถูกต้องในแต่ละคาบเวลาเพื่อให้ผู้นำสามารถบริหารคนกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อยู่เสมอ

Leadership Excellence Thai 1.jpg
ภาษาไทย: Projects
bottom of page